/
Reklamační řád

Reklamační řád

4 min.

I. Obecná ustanovení a definice

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

2. "Prodávající" je společnost

Svet nápojov s.r.o.
Oravická 615
028 01 Trstená
Slovensko

IČO: 48067571
DIČ: SK2120049448

,zapsaná d zapsaná u Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka číslo 63568 / L.

3. "Kupující" je:

-spotrebiteľ (osoba, která nakupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti)

-fyzická a / nebo právnická osoba - podnikatel, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží

4. Fyzické a právnické osoby - podnikatelé berou na vědomí, že podmínky záruky (zejména záruční doba) mohou být odlišné od podmínek záruky pro spotřebitele a vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelům jsou upraveny Obchodním zákoníkem.

II. Záruční podmínky

1. Jestliže zboží vykazuje zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v poškozeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení kupujícího.

2. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, trvá tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

4. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zasláno na dobírku prodávající nepřebírá, doporučujeme zboží pojistit.

5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

III. Vyřízení reklamace

1. Při reklamaci objednávky je nutné nahlásit poškození (od převzetí zásilky) do 48 hodin v pracovní dny.

2. Reklamace se uplatňuje osobně na prodejně (výdejním místě), případně poštou na adrese pobočky.

3. Reklamace včetně odstranění závady musí být vybaveny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

4. V situaci, kdy je zboží třeba zaslat prodávajícímu, koná kupující tak, aby byl zboží zabaleno do vhodného obalu, který zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

5. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele.

6. Odpovědná osoba plně odpovídá za sledování běhu lhůty k reklamaci v v souladu s příslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného dopisu.

7. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem dohodnutým s kupujícím k převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručen Kupujícímu formou doporučené zásilky.

8. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné manipulaci se zbožím, tj. zejména při:

  • Porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou.
  • Používání zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
  • Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutné v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka kurýrní služby. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží kupující zaznamená do dokladu o převzetí zboží.
  • Kupující je odpovědný za zpětné odeslání zboží.
  • Pokud nebude při reklamačním řízení vada uznána jako vada podléhající záruce, hradí veškeré náklady spojené s dopravou kupující.

IV. Záverečné ustanovení

1. V případě jakékoli reklamace kupující kontaktuje prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu.

2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 01. 01. 2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.